Nakupujte vánoční dárky naprosto bez obav. Zboží objednané od 24.11. můžete vyměnit nebo vrátit až do 31.1.2023.

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost SJS Distrib, s. r. o., se sídlem Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, IČ 50662759, zapsaná ve slovenském obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl Sro, vložka č. 66932/L-Zbl (dále jen „prodávající).

Při zpracování osobních údajů postupuje prodávající v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a legislativou Evropské unie a v maximální míře dbá na vaše soukromí a na ochranu vašich osobních údajů, které jste mu poskytli a které zpracovává.

Zpracování získaných a poskytnutých osobních údajů je součástí činnosti prodávajícího. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování by jeho návštěvníkům, klientům a ostatním dotčeným osobám nemohl poskytnout služby v požadovaném rozsahu.

Zpracování osobních údajů při prodeji zboží

Proč? – Prodávající zpracovává osobní údaje pro účely jednání o kupní smlouvě, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely plnění veřejnoprávních povinností. Jedná se tedy o údaje potřebné zejména pro komunikaci ohledně objednávky a dokončení objednávky, pro doručení zboží a také pro jeho reklamaci.

Na základě čeho? – Prodávající zpracovává osobní údaje na právním základě pro plnění smlouvy a/nebo oprávněného zájmu prodávajícího (zejména v případě, kdy s ním jedná osoba jako zástupce nebo jiná vámi pověřená osoba a prodávající s ní z tohoto důvodu nemá žádný smluvní vztah). Poskytnutí osobních údajů je zákonným a smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření, a především splnění smlouvy. Bez osobních údajů nelze smlouvu splnit.

Na jak dlouho? – Prodávající uchovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu, popř. po dobu záručních lhůt na zboží a po dobu promlčecích lhůt, pokud nutnost delšího uchování nevyplývá z jiných účelů zpracování.

Které údaje? – Jméno, příjmení, adresa pobytu, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu, údaje o platební kartě v rozsahu prvních 6 a posledních 4 čísel.

Zpracování osobních údajů po prodeji zboží

Proč? – Prodávající zpracovává vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu a zasílání marketingových sdělení, např. ověření vaší spokojenosti s nákupem, oslovení s nabídkou produktů či služeb, které souvisí s produkty či službami, které jste si u prodávajícího již zakoupili.

Na základě čeho? – Prodávající zpracovává osobní údaje na právním základě pro účely oprávněných zájmů prodávajícího, kterým je vylepšování služeb a informování zákazníků o obdobných produktech a službách prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem, který by byl potřebný pro uzavření smlouvy.

Na jak dlouho? – Prodávající uchovává osobní údaje po dobu existence zákaznického účtu nebo dokud nevyjádříte nesouhlas nebo námitky proti takovému zpracování, a to i pomocí odkazu v e-mailové adrese.

Které údaje? – Jméno, příjmení, adresa pobytu, e-mailová adresa.

Spokojenost s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím společnosti Heureka Group, a.s. v rámci projektu Ověřeno zákazníky. V tomto případě je zprostředkující společnosti poskytnuta e-mailová adresa a informace o zakoupeném zboží.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů

Proč? – Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem zasílání novinek o zboží a službách a jiných obchodních sdělení související se zbožím a jeho službami. Jedná se zejména o novinky, akce, obchodní nabídky a soutěže zasílané na e-mail nebo adresu pobytu. Prodávající vám může rovněž zasílat sdělení, která jinak navazují na vámi provedený nákup (např. návod k montáži) nebo připomenutí týkající se nedokončeného nákupu.

Na základě čeho? –  Prodávající zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, není zákonným ani smluvním požadavkem, který by byl potřebný pro uzavření smlouvy.

Na jak dlouho? – Prodávající zpracovává osobní údaje po dobu existence vašeho účtu uživatele nebo do doby, než prodávajícímu sdělíte, že nemáte zájem nadále udržovat váš účet, čímž odvoláte svůj souhlas.

Které údaje? – Jméno, příjmení, adresa pobytu, e-mailová adresa, údaje o poskytnutém plnění (zejména údaje o dodaném zboží a službách).

Zpracování osobních údajů odběratelů Newsletteru

Proč? – Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem zasílání novinek o zboží a službách a jiných obchodních sdělení související se zbožím a jeho službami. Jedná se zejména o novinky, akce, obchodní nabídky a soutěže zasílané na e-mail nebo adresu pobytu. Prodávající vám může rovněž zasílat sdělení, která jinak navazují na vámi provedený nákup (např. návod k montáži) nebo připomenutí týkající se nedokončeného nákupu.

Na základě čeho? –  Prodávající zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, není zákonným ani smluvním požadavkem, který by byl potřebný pro uzavření smlouvy.

Na jak dlouho? – Prodávající zpracovává osobní údaje až do doby, než odvoláte svůj souhlas, což je možné kdykoli.

Které údaje? – E-mailová adresa.

V případě, že je zákazníkem osoba mladší 15 let, nebude prodávající jeho údaje zpracovávat pro účely zasílání marketingových sdělení, ledaže doloží souhlas nebo schválení souhlasu jeho zákonným zástupcem na adresu info@outdoorlive.cz.

Zpracování osobních údajů pro zákaznickou podporu

Proč? – Prodávající zpracovává vaše osobní údaje, pokud jste jej kontaktovali na e-mailové adrese, telefonicky nebo jiným způsobem.

Na základě čeho? – Prodávající zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a uzavření smlouvy není vázáno na jejich poskytnutí. Kontaktováním prodávajícího udílíte souhlas ke zpracování těchto poskytnutých údajů.

Na jak dlouho? – Prodávající uchovává osobní údaje do vyřízení vašeho požadavku, případně po dobu nutnou k obhajobě nebo uplatnění právních nároků prodávajícího, nebo odvolání vašeho souhlasu.

Které údaje? – Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Prodávající telefonické hovory nenahrává.

Práva dotčené osoby:

 • odvolat souhlas se zpracováním: souhlas ke zpracování osobních údajů můžete odvolat kdykoliv bez uvedení důvodu. Tím však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • na přístup: můžete od prodávajícího žádat, aby vám sdělil, jaké vaše osobní údaje a v jakém rozsahu je zpracovává.
 • na opravu: vaše osobní údaje můžete měnit, doplňovat či mazat sami v nastavení uživatelského účtu, nebo nemáte-li jej, můžete požadovat opravu po prodávajícím.
 • na výmaz („právo být zapomenut“) – můžete požadovat výmaz vašich údajů, pokud je prodávající nadále nepotřebuje pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu oprávněných zájmů prodávajícího, jak jsou popsány výše. Dále prodávající také smaže (a zajistí smazání ze strany zpracovatelů, které pověřuje) vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, který jste prodávajícímu dříve poskytli.
 • na omezení zpracování: můžete požadovat, aby prodávající v určitých případech omezil zpracování vašich osobních údajů.
 • na přenositelnost: za určitých podmínek máte právo na to, aby prodávající předal vaše osobní údaje jinému správci, kterého určíte.
 • vznést námitku proti zpracování: můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů získaných:

1. na základě oprávněného zájmu prodávajícího. Prodávající nebude vaše osobní údaje již dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2. pro účely přímého marketingu. V takovém případě již nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Výše uvedená práva jsou blíže specifikována ve čl. 15-22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám:

Osobní údaje, které prodávající zpracovává výše popsanými způsoby, může sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s poskytováním služeb prodávajícího, zejména např. administrativní podporu, poskytování softwarových nástrojů apod. Při výběru těchto partnerů prodávající vždy dbá na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany vašich osobních údajů. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje může prodávající sdílet zejména:

 • s osobami zajišťujícími dopravu zboží.
 • k některým vašim osobním údajům mohou mít přístup i dodavatelé našich IT systémů a souvisejících služeb, kteří se nacházejí v postavení zpracovatelů osobních údajů, popř. poskytovatelé cloudových řešení.
 • k některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci, právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo pojišťovny v případě řešení pojistných událostí.
 • pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budeme na základě zákona či jiných právních aktů povinni v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit.

Platby: Platby na internetové stránce www.outdoorlive.cz probíhají přes externí platební bránu. Prodávající má přístup k platebním údajům jen v rozsahu prvních 6 a posledních 4 čísel z platební karty kupujícího, kterou použil k úhradě nákupu. Jiné údaje o platebních prostředcích kupujících prodávající nezpracovává.

Účetní a daňové doklady: Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (zejména fakturách). Podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o dani z přidané hodnoty) má prodávající povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud prodávajícímu vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládá spolu s nimi i osobní údaje kupujícího uvedené na příslušném daňovém dokladu.

Zdroje osobních údajů: Prodávající zpracovává osobní údaje, které poskytujete v souvislosti s vytvořením vašeho zákaznického účtu na www.outdoorlive.cz, popř. v souvislosti s jiným jednáním o uzavření smluvního vztahu a v jeho průběhu. Některé osobní údaje může prodávající dále ověřovat a/nebo přímo získávat z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík).

Nakládání s osobními údaji: Vaše osobní údaje zpracovává prodávající v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Prodávající přijal veškerá potřebná a nevyhnutelná opatření nejen technického, ale i personálního a kontrolního charakteru, aby byla úroveň ochrany vašich osobních údajů co nejvyšší.

Přenos osobních údajů do třetích zemí se neuskutečňuje.

K automatizovanému rozhodování a profilování nedochází.

Prodávající je povinen oznámit vám porušení ochrany osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud takovéto porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro vaše práva.

Kontakt na prodávajícího pro jakékoli dotazy, stížnosti a uplatnění vašich práv:

Název: SJS Distrib, s. r. o.
Adresa: Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika
E-mail: info@outdoorlive.cz
Mobil: +420 797 861 852

AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající může průběžně tyto Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: https://outdoorlive.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. O podstatných změnách vás bude prodávající informovat prostřednictvím vámi sdělené e-mailové adresy před datem jejich účinnosti.

V Dolném Kubíně dne 20.11.2019