Prohlédněte si aktuální zimní výprodej. Ve výprodeji posledních kusů čeká ten správný kousek v extra slevě možná právě na tebe.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti SJS Distrib s.r.o.

se sídlem Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

identifikační číslo: 50662759

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl Sro, vložka 66932/L-Zbl

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  https://outdoorlive.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) SJS Distrib s.r.o., se sídlem Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Slovensko identifikační číslo: 50662759, DIČ: CZ685272654, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://outdoorlive.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

2.4.3. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

2.4.4. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Kupující tak má mj. možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky a odstraňovat z elektronického nákupního košíku jednotlivé položky. Kupujícímu se zobrazí zejména všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného zboží; ceny zboží se zobrazují jako ceny včetně DPH.

2.6. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslání objednávky je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Kupující tím bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu zboží uvedenou na webové stránce obchodu.

2.7. Automatický systém prodávajícího neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Přílohou potvrzujícího e-mailu je text těchto obchodních podmínek. Pokud kupující zadal chybnou elektronickou adresu kupujícího, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

2.8. Potvrzení přijetí objednávky dle čl. 2.7. není uzavřením kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká až okamžikem doručení potvrzení o odeslání zboží, které prodávající doručí na elektronickou adresu kupujícího.

2.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) nebo upřesnění či změnu podmínek dodání zboží nebo způsobu úhrady oproti kupní smlouvě. V takovém případě smlouva vzniká až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího.

2.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž se tyto náklady neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, a to při převzetí zboží od dopravce

3.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2201645496/2010, vedený u společnosti Fio banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“)

3.1.3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3. dne od potvrzení přijetí objednávky, resp. odeslání elektronické faktury.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. V případě, že kupující nesplní svůj závazek uhradit kupní cenu, zálohu či doplatek kupní ceny v předepsané lhůtě, má prodávající právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uplynutí dané lhůty. Odstoupení od smlouvy prodávající doručuje kupujícímu zpravidla prostřednictvím webového rozhraní obchodu, případně i e-mailovou zprávou, pokud komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhala prostřednictvím e-mailových zpráv.

3.6. Prodávající zboží odešle kupujícímu až poté, co je kupní cena v plné výši připsána na účet prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající je povinen odeslat zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu od úhrady kupní ceny v plné výši kupujícím. O této skutečnosti je kupujícího povinen informovat, zpravidla prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a slevu lze uplatnit pouze na nezlevněné zboží.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, případně v listinné podobě společně se zbožím.

 1. VÝMĚNA ZBOŽÍ

4.1. Kupující má právo požadovat výměnu dodaného zboží za zboží jiné velikosti, barvy nebo druhu apod. v případě, že ji bude mít prodávající k dispozici. Toto právo má kupující pouze za podmínky, že se zbožím nezacházel nad rámec zacházení potřebného pro zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

4.2. Právo na výměnu zboží je kupující oprávněn uplatnit nejpozději ve lhůtě 30 dní ode dne převzetí zboží. Učiní tak, oznámí-li prostřednictvím formuláře přiloženého k dodanému zboží, popř. uvedeného na stránce  https://outdoorlive.cz/vymena-zbozi/, že hodlá vyměnit dodané zboží za zboží jiné velikosti, barvy, druhu apod., přičemž označí požadované zboží, a dodané zboží určené na výměnu zašle společně s formulářem a dokladem o zaplacení zpět prodávajícímu do 30 dní ode dne převzetí zboží na adresu sídla prodávajícího. Aby byla dodržena lhůta pro uplatnění práva na výměnu, postačuje odeslat zboží před uplynutím příslušné lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující.

4.3. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby před uplatněním práva na výměnu kontaktoval prodávajícího, zda je požadované zboží skladem, což povede k rychlejšímu vyřešení věci.

4.4. V případě, že kupujícím požadované zboží nebude mít prodávající k dispozici, o čemž bude prodávající kupujícího bezodkladně informovat, bude mít kupující právo nechat si původně objednané zboží, nebo bude oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Zákonná lhůta 14 dní na odstoupení od smlouvy v tomto případě začíná plynout ode dne, kdy prodávající kupujícímu oznámí, že požadované zboží nemá k dispozici. Při odstoupení vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení.

4.5. Cena vráceného zboží bude započtena s cenou za zboží vyměněné. V případě, že cena původního zboží byla vyšší, bude po převzetí nové dodávky kupujícím obratem vrácen rozdíl v kupní ceně, a to zpravidla bezhotovostně. V případě, že cena původního zboží byla nižší, neodešle prodávající nové zboží dříve, než bude doplatek kupní ceny kupujícím vyrovnán, zpravidla bezhotovostně na účet prodávajícího, nebo kupujícím nejpozději při převzetí vyměněného zboží.

4.5. Jestliže kupující požaduje výměnu zboží z důvodu na své straně, např. nesedí-li mu velikost, přeje si jinou barvu apod., hradí náklady na doručení dle předchozí ceny za doručenou objednávku. Při požadavku na výměnu se kupující zavazuje neposílat zboží na dobírku.

4.6. V případě, že bude kupující požadovat výměnu zboží z důvodu zaslání jiného zboží, než bylo objednané, z důvodu zaslání jiné než objednané velikosti, barvy či jiného důvodu na straně prodávajícího, hradí náklady na doručení prodejce. Při požadavku na výměnu se kupující zavazuje neposílat zboží na dobírku.

4.7. Zaslané zboží k výměně musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi a visačkami. Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky, nebude výměna možná.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu, a to do 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy došlo

5.1.1. k převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo

5.1.2. k převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy kupující objednal různé zboží v rámci jedné objednávky, avšak prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo

5.1.3. k převzetí poslední položky nebo části zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je prodávajícím dodáváno po částech zboží sestávající z několika položek nebo částí.

5.2. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ručí. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat SJS Distrib, s. r. o., se sídlem Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, e-mail: info@outdoorlive.cz, telefonní číslo +420 797 861 852 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

5.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy společně s dodaným zbožím před uplynutím 30 dnů.

5.4. Kupující zboží zašle zpět nebo jej předá na adrese SJS Distrib, s. r. o., se sídlem Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika. Kupující vrátí zboží nepoškozené a neopotřebené, s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) a, je-li to možné, v původním obalu (zejména v případě bot).

5.5. Poté, co kupující vrátí zboží dle čl. 5.4. obchodních podmínek, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Tím kupujícímu nevzniknou žádné další náklady.

5.7. Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v článku 5.6. není povinen zaslat peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující doručí zboží na adresu uvedenou ve čl. 5.4.

5.8. Kupující nese přímé náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5.9. Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy dle čl. 5.1. za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že zboží prodávajícímu bude doručeno poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované a pokud toto poškození, opotřebení či částečné spotřebovaní vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží tím způsobené. Prodávající je v takovém případě oprávněn jednostranně započíst svůj nárok odpovídající snížení hodnoty na nárok kupujícího na vrácení ceny zboží.

5.10. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Pokud jej kupující neurčí, vrátí prodávající kupní cenu na účet, ze kterého byla kupní cena odeslána.

5.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží si volí kupující z možností uvedených ve webovém rozhraní obchodu.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, odpovídá za škodu, kterou tím prodávajícímu způsobí; prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Kupující je taktéž povinen zkontrolovat fyzicky všechno dodané zboží, a pokud nese nějaké známky poškození, neprodleně kontaktovat prodávajícího.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Výše dopravného a další informace o podmínkách dodání zboží jsou uvedeny na těchto stránkách: https://outdoorlive.cz/zpusob-dopravy/.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího zpravidla prostřednictvím webového rozhraní obchodu či v jeho sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

7.6. Kupující bere na vědomí, že má tyto preventivní povinnosti:

7.6.1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku odpovídal potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního a sortimentního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

7.6.2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

7.6.3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

7.7. Způsob uplatnění reklamace je následující:

7.7.1. Kupující může uplatnit reklamaci za shora uvedených podmínek zasláním na adresu prodávajícího s podrobným popisem reklamované vady. Nákup reklamovaného zboží u prodejce prokazuje zákazník dokladem o nákupu, který zašle společně s reklamovaným zbožím. Bez předložení tohoto dokladu zahájí prodávající reklamační řízení jen, pokud kupující jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího. Účelně vynaložené náklady pro uplatnění práva z vadného plnění (pro reklamaci) hradí kupující, avšak v případě uznané reklamace má právo na jejich náhradu. Neuplatní-li však právo na náhradu do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.7.2. O zahájení reklamačního řízení, způsobu řešení reklamace, příp. doby trvání opravy bude kupující obratem informován.

7.7.3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.7.4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7.7.5. Reklamace musí být uplatněna v době uvedené ve čl. 7.4. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

7.7.6. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat, tzn. od uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy je kupující opět povinen věc převzít.

7.8. Odstranitelné vady:

7.8.1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

7.8.2. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

7.8.3. O provedení opravy rozhodne prodávající, který tuto skutečnost bez prodlení oznámí kupujícímu. Po provedení opravy bude zboží zasláno zpět na adresu kupujícího.

7.8.4. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, mohou se kupující a prodávající dohodnout na výměně zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží.

7.8.5. V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud:

7.8.5.1. reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě,

7.8.5.2. kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla ve lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

7.9. Neodstranitelné vady:

7.9.1. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

7.9.2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má kupující právo:

7.9.2.1. požadovat výměnu zboží za nové bezvadné, pokud jej má prodávající k dispozici,

7.9.2.2. nebo odstoupit od kupní smlouvy.

7.9.3. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

7.10. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v zákonem dané době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.11. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si kupující reklamované zboží v uvedené lhůtě, vzniká prodávajícímu nárok na skladovné ve výši 20 Kč denně počínaje prvním dnem, kdy uplynula lhůta pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

7.12. V případě, že si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani po uplynutí 6 měsíců poté, co jej prodávající vyrozuměl o vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn nevyzvednuté zboží prodat, na což upozorní kupujícího v rámci vyrozumění o vyřízení reklamace, nebo později. Na svépomocný prodej se užije ustanovení § 2428 občanského zákoníku. Je-li reklamované zboží neprodejné nebo značně poškozené, je prodávající oprávněn po marném uplynutí lhůty 6 měsíců toto zboží zničit nebo vyhodit.

7.13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.7. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@outdoorlive.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Více informací o souborech cookies se dozví zde.

10.3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

11.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.  K tomu je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

11.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

11.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 1. DORUČOVÁNÍ

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Pokud je kupující zahraničním subjektem, použije se na právní vztah vzniklý z kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.4. Není-li kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany prodávajícího, popř. nechce-li vůbec komunikovat s prodávajícím, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/.

13.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.6. Jakékoliv nestandardní řešení (zboží není skladem, nabídka jiného barevného provedení, typu…) jsou řešeny dohodou prostřednictvím webového rozhraní obchodu či jiného komunikačního prostředku (e-mail, telefon, …).

13.7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.8. Kontaktní informace prodávajícího:

Název: SJS Distrib s.r.o.

Adresa: Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

E-mail: info@outdoorlive.cz

Mobil: +420 797 861 852

Číslo účtu: 2201645496/2010

13.9. Adresa pro výměnu zboží, vrácení zboží a reklamaci:

Zásilkovna.cz
99620454
U Arborky 696
190 15 Praha – Satalice

13.10. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a souhlasí s nimi v celém rozsahu.

13.11. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhlášení, tedy dnem 20. 7. 2020

V Dolném Kubíně dne 20. 7. 2020